araazDecor

T

. کمد دیواری مستر .
خانه های قدیمی کمد های بزرگی داشتند که تقریبا جا برای همه چیز داشت، رختخواب، چمدانهای لباس، وسایل قدیمی و ..
تا مدتها البته جایشان در خانه ها یا خالی بود یا انباری های داخلی خانه ها جای آنها را گرفته بود .
کمد دیواری های مستر با طراحی درست در انواع قفسه بندی می توانند به بخش زیادی از لوازم و به خصوص پوشاک نظم و دسترسی فوق العاده ای بدهند.
معمولا با چند ترکیب ساده از انواع قفسه،ها مانند آویزها، باکس ها و کشوها می توانیم نتیجه فوق العاده ای را برای سازماندهی لوازم داشته باشیم

 

کمد دیواری مستر